ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή, για την προμήθεια υλικών και εργασίες εγκατάστασης παροχικού αγωγού ηλεκτρικού ρεύματος των μονάδων παραγωγής οξυγόνου   (CPV  45315600-4 ) του Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο” για τρεις  (3) μήνες.
Συνολικός  Προϋπολογισμός  12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.