Προφίλ

Προ της εφαρμογής του Ν 1397/83 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας το Νοσοκομείο Μυτιλήνης λειτουργούσε βασιζόμενο στο Β.Δ. 597/11.9.1961ΦΕΚΑ/147.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω οργανισμό ο αριθμός των νοσηλευτικών κλινών του Νοσοκομείου ορίζεται σε διακόσιες (200), έχοντας μία Παθολογική κλινική με δύναμη 45 κλινών, μία Χειρουργική με δύναμη 45 κλινών, μια Ουρολογική κλινική με 20 κλίνες, μια Μαιευτική κλινική 30 κλινών, μια ΩΡΛ κλινική 10 κλινών, μια Παιδιατρική κλινική 20 κλινών, μια Καρδιολογική κλινική 20 κλινών και μια Οφθαλμολογική κλινική 10 κλινών.

Επίσης λειτουργούσαν αντίστοιχα με τις κλινικές εξωτερικά ιατρεία, τα δε εργαστήρια ήταν Μικροβιολογικό, Ακτινοδιαγνωστικό και ο Σταθμός Αιμοδοσίας.

Μετά την θεσμοθέτηση του Ενιαίου πλαισίου Οργάνωσης των Νοσοκομείων (ΠΔ 87/Α/27.3.86) όπου καθορίστηκαν τα νέα πλαίσια λειτουργίας των Νοσοκομείων στις 30 Σεπτεμβρίου 1986 ΦΕΚ 635 τεύχος Β' δημοσιεύτηκε αναμορφωμένος ο νέος οργανισμός λειτουργίας του  "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΙΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ".

Σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ, το Νοσοκομείο υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 περί "Οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως" και αποτελεί ΝΠΔΔ και διέπεται από τις διατάξεις του Ν 1397/83 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ".

Η επωνυμία του ορίστηκε ως ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" με δύναμη κρεβατιών διακόσιαπενήντα (250) και οι υπηρεσίες του απαρτίζονται από την Ιατρική, Νοσηλευτική και Διοικητική.

Κάθε υπηρεσία απέκτησε δική της ξεχωριστή συγκρότηση και διαρθρωτική ιεράρχηση.

Οι τρεις (3) υπηρεσίες έγιναν ισότιμες μεταξύ τους και υπάγονταν ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (τώρα πλέον στο Συμβούλιο Διοίκησης και στον Διοικητή).

Τα άρθρα 7-13 του Οργανισμού καθόρισαν την διάρθρωση των τριών υπηρεσιών και τα της στελέχωσης του νοσοκομείου, για αυτό και παρατίθενται αυτούσια στην παράγραφο 2.2.1 περί οργάνωσης και διοίκησης.

Στη συνέχεια λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του Νοσοκομείου κρίθηκε απαραίτητη κατά καιρούς η αναμόρφωση του αρχικού οργανισμού.

Η αναμόρφωση ΦΕΚ 605/24.8.89 τεύχος ΝΠΔΔ πρόσθεσε ένα επιπλέον Παθολογικό και Χειρουργικό τμήμα.

Με την τροποποίηση ΦΕΚ 229/12.4.1991 δημιουργήθηκε το Πνευμονολογικό τμήμα, το δε Διαβητολογικό εργαστήριο έγινε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α3 γ/οικ.4612/22.10.1992 απόφαση Υπουργείου Υγείας.

Με διάφορες σε συνέχεια αποφάσεις ΦΕΚ 1051/Β/21.12.95, ΦΕΚ 18/Β/15.1.96, ΦΕΚ 497/Β/18.6.97 και ΦΕΚ 1365/Β/02 τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν νέες θέσεις προσωπικού στον οργανισμό του Νοσοκομείου.

Παράλληλα πρέπει να επισημάνουμε ότι με τα ΦΕΚ 229/Β/22.4.86 και ΦΕΚ230/Β/22.4.86 συστήθηκαν και λειτούργησαν υπό την εποπτεία της Διοίκησης του Νοσοκομείου τέσσερα (4) Κέντρα Υγείας, Καλλονής, Πλωμαρίου, Άντισσας και Πολιχνίτου, έχοντας το κάθε ένα από αυτά την ευθύνη αγροτικών ιατρείων ως κάτωθι:

 1. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ: Π.Ι. ΒΑΤΟΥΣΑΣ - Π.Ι. ΕΡΕΣΟΥ - Π.Ι. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ - Π.Ι ΣΙΓΡΙΟΥ.
 2. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ: Π.Ι. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ - Π.Ι ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Π.Ι. ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ - Π.Ι. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Ι. ΦΙΛΙΑΣ - Π.Ι. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ - Π.Ι. ΠΕΤΡΑΣ - Π.Ι. ΜΗΘΥΜΝΑΣ - Π.Ι. ΣΤΥΨΗΣ - Π.Ι. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - Π.Ι. ΑΓΡΑΣ - Π.Ι. ΘΕΡΜΗΣ - Π.Ι. ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ - Π.Ι. ΚΑΠΗΣ - Π.Ι. ΠΑΜΦΙΛΛΩΝ.
 3. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ: Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Ι. ΑΚΡΑΣΙΟΥ - Π.Ι. ΙΠΠΕΙΟΥ - Π.Ι. ΣΚΟΠΕΛΟΥ - Π.Ι. ΠΑΠΑΔΟΥ - Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ - Π.Ι. ΛΟΥΤΡΩΝ - Π.Ι. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ - Π.Ι. ΠΛΑΓΙΑΣ - Π.Ι. ΑΓΙΑΣΟΥ.
 4. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ: Π.Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - Π.Ι. ΒΡΙΣΑΣ.
 
Μεταβολές στην λειτουργία του Νοσοκομείου

Πέρα από τα παραπάνω αναφερθέντα επήλθαν και  οι ακόλουθες μεταβολές - προσθήκες στις κύριες δραστηριότητες του νοσοκομείου:

 • 1997: Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου
 • 1998: Δημιουργία Ορμονολογικού εργαστηρίου.
 • 1999: Εγκατάσταση εργαστηρίου υπερήχου, δημιουργία αιματολογικού εργαστηρίου.
 • 2000: Εγκατάσταση μαστογράφου, δημιουργία ψυχιατρικής κλινικής.
 • 2001: Δημιουργία Κυτταρολογικού εργαστηρίου.
 • 2002: Δημιουργία Ουρολογικής κλινικής.
 • 2003:  Αποπεράτωση της νέας 5όροφης πτέρυγας το 2003 και η εγκατάσταση μηχανογράφησης στην πλειονότητα των διοικητικών υπηρεσιών.