Κο.Κε.Ψυ.Π.Ε.

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου

ΚΟΚΕΨΥΠΕ

(Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. πρώην Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης  και εξυπηρετεί τον 7ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων  της 2ης ΥΠΕ. (ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, 5184, Τεύχος Β’ 365/12.02.2019)

Το Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. έχει ως κύριο στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους. Ο όρος ψυχική υγεία δεν σημαίνει μόνο την απουσία ή την εξάλειψη ψυχικών συμπτωμάτων. Προϋποθέτει και την εξασφάλιση μιας εσωτερικής ισορροπίας, μαζί με την δυνατότητα για ευχαρίστηση, ικανοποίηση και συνεχή εξέλιξη του ατόμου. Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ως μοναδική οντότητα και ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.  Η προσέγγιση βασίζεται στις γενικές αρχές του διαγνωστικού και θεραπευτικού μοντέλου, αλλά είναι ταυτόχρονα εξατομικευμένη και λαμβάνει υπόψη την μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Το θεραπευτικό πλαίσιο είναι βασισμένο σε σύγχρονες μορφές αντιμετώπισης της παιδικής και εφηβικής ψυχοπαθολογίας. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ολιστικός με παράλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπου είναι απαραίτητο (παιδοψυχιατρική και ψυχολογική παρέμβαση, εργοθεραπεία-αισθητηριακή ολοκλήρωση, λογοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία, θεραπεία τραύματος, κοινωνική υποστήριξη κτλ.) Υπάρχει συνεργασία με την οικογένεια και το σχολείο και δίκτυο συνεργασίας με φορείς που ασχολούνται με το παιδί και τον έφηβο.  
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Το Κέντρο. καλύπτει όλες τις ομάδες του πληθυσμού και όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας (0 -18 ετών). Παρέχει κλινικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, προληπτικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Κλινικές Υπηρεσίες 

 • Διαγνωστική Εκτίμηση
 • Συμβουλευτική προς τους γονείς
 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις ανάλογα με την περίπτωση
 • Έκδοση γνωματεύσεων για ΕΟΠΥΥ, ΚΕΠΑ μετά από πλήρη διαγνωστική αξιολόγηση.
 • Αξιολόγηση ανηλίκων κατόπιν Εισαγγελικής εντολής
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική αλλά και με τις άλλες κλινικές του ΓΝΜ  στο πλαίσιο της Διασυνδετικής
 • Συμμετοχή στις εφημερίες του ΓΝΜ  για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Πρόληψη

 • Πρώιμη ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών
 • Συνεργασία με άλλες δομές και φορείς (ΕΟΔΥ, ΚΕΣΥ, δικαστήρια ανηλίκων, αστυνομία κλπ).
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς όλων των βαθμίδων, σχολικούς συμβούλους και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
 • Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και υποστήριξης γονέων
 • Σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας σε φορείς και δομές που ασχολούνται με παιδιά

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Οργάνωση και παρακολούθηση συνεχούς εσωτερικού προγράμματος εκπαίδευσης των μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας στη σύγχρονη επιστημονική γνώση και ομάδες εποπτείας των κλινικών περιστατικών
 • Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (Ψυχολόγων, Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών) και στην πρακτική Άσκηση Κοινωνικών Λειτουργών
 • Παροχή εκπαιδευτικού πρόγραμματος και εποπτεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας από τον χώρο του Προσφυγικού

Επιστημονικές - Ερευνητικές δραστηριότητες

Υποβολή Αιτήματος:

Το αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά από τους έχοντες την επιμέλεια–κηδεμονία του παιδιού τηλεφωνικά (22510 46774), διαδικτυακά (kokepsype@vostanio.gr)  ή με επίσκεψη στο Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.. Οι πρώτες πληροφορίες δίνονται στη γραμματεία και στην συνέχεια γίνεται η παραπομπή στη διεπιστημονική ομάδα.

Συνήθως η πρώτη συνάντηση γίνεται με τους γονείς για τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού και τη διερεύνηση του αιτήματος. Δίνονται επίσης ερωτηματολόγια στους γονείς, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τη σφαιρική αξιολόγηση του παιδιού. Στη συνέχεια και αναλόγως των δυσκολιών και του αιτήματος προγραμματίζονται συναντήσεις με τους κατάλληλους επαγγελματίες της διεπιστημονικής ομάδας.

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ απαρτίζεται από:

 • Ψυχίατρο Παιδιών και Εφήβων - Μήλτσιου Ελένη
 • Ψυχολόγο - Σχοιναράκη Γεωργία
 • Κοινωνική Λειτουργό - Ασπρολούπου Μυρσίνη
 • Εργοθεραπευτή - Ντινιακός Παναγιώτης
 • Λογοπεδικό - Μαυρουδή Μαρία
 • Διοικητικό - Αντωνιάδου Ελίνα και Αθανασέλλη Αμερισώ

Προσωπικό

Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Σχοιναράκη Γεωργία

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.: 22510 46774
Fax:
Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.: 22510 46536
Πρόσβαση:
Αλκαίου 29, Μυτιλήνη