ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή , για την Ανάθεση  
της ταχυμεταφορας  της αλληλογραφίας  Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο”,
 (CPV 79571000-7) του για ένα (1) έτος ,προυπολογισμού 12.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.