ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ιενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη

αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες

του Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο” για ένα (1) έτος.