ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ COLUSSI

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, 

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη

 αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια μιας αυτόνομης ατμογεννήτριας  

για τον κλίβανο Colussi U62.