ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιµετώπιση

απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισµένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας