ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ.

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» με την υπ΄αριθμ. 21η/24-8-2018 (θέμα 14ο) απόφαση Δ.Σ., προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να μισθώσει  χώρο στέγασης  του Κ.Ε.Κ. μαζί με αποθήκη πλησίον του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, για δύο έτη.

Αρχείο: