ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» με την υπ΄αριθμ. 21η/24-8-2018 (θέμα 14ο) απόφαση Δ.Σ., προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να μισθώσει  χώρο στέγασης  μιας  αποθήκης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για δύο έτη.