ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΗ (46) ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) PRI 30 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   23/2020

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης  ¨Βοστάνειο¨ έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 60,61,62 του Νόμου 2362 (ΦΕΚ 247/27-11-1995).

2. Το άρθ. 69Α του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143)

3. Ο α.ν. 1611/1950 « περί καταθέσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Ταμείων(ΦΕΚ Α΄304).

4. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

   5. Την αριθ. Υ4α/οικ 121796/21-2012 ΚΥΑ που αφορά τον οργανισμό του 

   Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» (ΦΕΚ 3476/Β/31-12-2012).

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

7. Την ανάγκη εξεύρεσης του πιο κατάλληλου προγράμματος σταθερής τηλεφωνίας για τα συμφέροντα του Γ.Ν. Μυτιλήνης.

8. Την υπ. αριθμ. 6/30-4-2020 ( θέμα 20) απόφαση ΔΣ

 

Α π ε υ θ ύ ν ε ι

 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας :

COSMOTE

VODAFONE

WIND HELLAS

FORTHNET