ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 45 ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 29η /12-11-2018 (θέμα 1ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου ΜΤΕΝΣ ΚΕΦΙΑΠ Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου για σαράντα πέντε (45) μέρες. (CPV :90910000-9) Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 13-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κ. Χατζησάββα Καλλιόπη τηλ. 22510 41500. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ