ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 14η /10-06-2019 (θέμα 56ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ορθοπεδικών μοσχευμάτων για ένα έτος,  (CPV:33183100-7).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  15.000,00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.