ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 34η /17-11-2017 (θέμα 21ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Γραφικής Ύλης  (CPV  30192700-8) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος.
         Προϋπολογισμός δαπάνης  37.835,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου  του εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.

 

Αρχείο: