ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 17η/10-07-2019 (θέμα 84ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  Ασκών Αίματος  για ένα έτος,  (CPV :33194000-6).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 10-09-2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.