ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια: αντιδραστηρίων για τη μέτρηση Αιμοσφαιρίνης  , με την μέθοδο HPLC,  με συνοδό εξοπλισμό.,  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».