ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 17η /05-07-2018 (θέμα 7ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμόστασης (Πήξης) με ταυτόχρονη μίσθωση συνοδού εξοπλισμού (αναλυτών μέτρησης παραμέτρων αιμόστασης και αναλωσίμων αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων)  για ένα έτος, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. (CPV :33696500-0).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  57.000,00 ευρώ χωρίς   Φ.Π.Α.

Αρχείο: