ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ

    Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 6η/30-4-2020 (θέμα 56ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επαναφορά/ αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του ΚΕΦΙΑΠ  (CPV : 45212410-3).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  65.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

 

Αρχεία: