ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΤΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 6η / 30-4-2020

(θέμα 26 ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Ανάθεση της συντήρησης και επισκευής συστημάτων επεξεργασίας νερού του κεντρικού μηχανοστασίου, ΜΤΝ και βιοχημικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου για ένα έτος (CPV :50530000-9).

Προϋπολογισμός δαπάνης 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 21-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.