ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 36η /7-12-2017 (θέμα 5ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου ΜΤΕΝΣ ΚΕΦΙΑΠ Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου για σαράντα πέντε  (45) μέρες. (CPV :90910000-9)
         Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.