ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 31/16-10-2017 ( θέμα 57) και 34/17-11-2017 (θέμα 27) αποφάσεις ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εστίασης και διανομής φαγητού  για πέντε (5) μήνες  (CPV :55521200-0)
         Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.

 

Αρχείο: