ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣ. ΟΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 31η /29-11-2018 (θέμα 33ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συσκευών έγχυσης ορρού για ένα έτος, (CPV : 33140000-3). Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 14-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα. Λούπου Πελαγία τηλ. 2251351351. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.