ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 24η /21-9-2018 (θέμα 27ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Εξωτερικού Βηματοδότη (CPV :33182210-4). Προϋπολογισμός δαπάνης 2.564,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.