ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

  Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 27η/12-12-2019 (θέμα 20ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ  για ένα (1) έτος,  (CPV : 32354100-0).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  85.249,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.