ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της  υπ’ αριθμ. 2η /19-1-2018 (θέμα 15ο) απόφασης Δ.Σ, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας - τιμής  για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού   (CPV  33100000-1) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
        Προϋπολογισμός δαπάνης  404.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α. 24%.