ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

υπ’ αριθμ. 20η/21.5.2018 (θέμα 20ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος .

 

Αρχείο: