ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 14η /10.06.2019 (θέμα 7ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την  ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων», με CPV 50710000-5, για χρονικό διάστημα  δύο  (2) ετών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) .
      Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 77522.
       Προϋπολογισμός δαπάνης 600.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.