ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 17η /10-7-2019 (θέμα 9ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει διαγωνισμό με συλλογή προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την αναγόμωση φιαλών ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου  (CPV :24111900-4).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  15.000,00 ευρώ χωρίς   Φ.Π.Α.