ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «Προμήθειας με μορφή μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων και υπηρεσιών υποστήριξης τους» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7η/12-5-2020 (θέμα 8ο) απόφασης  Δ.Σ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ ΑΡΧΕΙΑ