ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαγωνισμοί | 15/06/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «Προμήθειας με μορφή μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων και υπηρεσιών υποστήριξης τους» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7η/12-5-2020 (θέμα 8ο) απόφασης Δ.Σ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ ΑΡΧΕΙΑ