ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΝ

Διαγωνισμοί | 29/07/2020

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 39/2020

ΕΙΔΟΣ: Επισκευή/αποκατάσταση δομικών κατασκευών, σε υφιστάμενο κτίριο του Γ. Ν. Μυτιλήνης συμπεριλαμβανομένου και της επισκευής των δομικών στοιχείων της κεραμοσκεπής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & SITE του Νοσοκομείου

Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ

ΟΧΙ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

29/7/2020

29/7/2020