ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 38/15-12-2017( θέμα 60)  αποφάση ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εστίασης και διανομής φαγητού  για πέντε (5) μήνες  (CPV :55521200-0)
         Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.

 

Αρχείο: