ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  47 /2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

(η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τη

διενέργεια ορμονολογικών εξετάσεων , με συνοδό εξοπλισμό  για έξι (6) μήνες, για τις ανάγκες του

Μικροβιολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».