ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.   6/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ( ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ)  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής

του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια  Αντιδραστηρίων Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών

με ταυτόχρονη μίσθωση συνοδού εξοπλισμού (αναλυτών και αναλωσίμων αναγκαίων

για τη διενέργεια των εξετάσεων)   για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1)  έτος.