ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   26/2020

 

ΕΙΔΟΣ:  Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού του Νοσοκομείου Μυτιλήνης έτους 2019 σε Ορκωτούς Λογιστές.

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης σύμφωναμε την υπ΄αριθμ 6η/30-04-2020 (θέμα 29ο) απόφασης Δ.Σ. και κατόπιν της υπ΄αριθμ.6070/13-04-2020 εισήγησης της προϊσταμένης οικονομικών υπηρεσιών, διενεργεί:

Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την Ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές του ελέγχου του ισολογισμου του Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο” έτους 2019 (CPV: 79212100-4 ).