ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  1/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής

του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια γαντιών   για ένα   (1) έτος,  για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Αρχείο: