ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 22 /2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης

«Προμήθειας με μορφή μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων και υπηρεσιών υποστήριξης τους» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 8η/08-032019 (θέμα 49ο)      απόφασης  Δ.Σ.