ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» με την υπ΄αριθμ. 21η/24-8-2018 (θέμα 14ο) απόφαση Δ.Σ.,

προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

προκειμένου να μισθώσει  χώρο στέγασης  μιας  αποθήκης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για δύο έτη.

Αρχείο: