Διακήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/2020

ΕΙΔΟΣ:  Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφωμένης κάθε φορά ανώτερης μέσης λιανικής τιμής πώλησης  του είδους την ημέρα παράδοσης (η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του παρατηρητηρίου τιμών)    (CPV 09132100-4)

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στη Διαύγεια.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ