Συλλογή Προσφορών για την συντήρηση των Ψυκτικών Συγκροτημάτων

Διαγωνισμοί | 21/12/2020

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ με

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή , συντήρησης των Ψυκτικών Συγκροτημάτων της Ν1, Ν2 και Ν5 Πτέρυγας του Νοσοκομείου (CPV 50730000-1).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στη Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.