Συλλογή Προσφορών για την Έκδοση Άδειας Νοσοκομειακού Φαρμακείου

Διαγωνισμοί | 17/02/2021

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή, για την κατάθεση προσφοράς για την ανάθεση σε Πολιτικό Μηχανικό των απαραίτητων ενεργειών για την έκδοση της άδειας Νοσοκομειακού Φαρμακείου, βάσει του ΠΔ 108/1993.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως την 2/3/2021 και ώρα 14:30.

Συνολικός  Προϋπολογισμός  600 ευρώ άνευ  Φ.Π.Α.