Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ΜΕΘ

Διαγωνισμοί | 21/01/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 27η /17-12-2020 (θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ΜΕΘ για ένα έτος, (CPV :33194100-7).

Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.