Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σχισμοειδούς λυχνίας

Διαγωνισμοί | 07/07/2021

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

         Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 14η/17-6-2021 (θέμα 17ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια σχισμοειδούς λυχνίας,  (CPV :33140000-1).

         Προϋπολογισμός δαπάνης  18.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 20-07-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

         Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κ. Γρηγορέλλη Νίκη τηλ. 2251351350

       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.