Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για προσδιορισμό εξετάσεων Τμήματος Αιμοδοσίας (τεχνική καρτών μικρομεθόδου γέλης) με συνοδό Εξοπλισμό.

Διαγωνισμοί | 10/06/2021

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της υπ’ αριθμ. 8η/15-4-2021 (θέμα 11ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ), για την προμήθεια  αντιδραστηρίων για προσδιορισμό εξετάσεων Τμήματος Αιμοδοσίας (τεχνική καρτών μικρομεθόδου γέλης με συνοδό εξοπλισμό για ένα (1) έτος (CPV : 33696300-8).

         Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 24/6/2021  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

         Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κ. Κοκκίνου Δέσποινα τηλ. 2251351353.

       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.