Προκήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια Προμήθεια Εργαλείου Ενδοσκοπικής Απολίνωσης

Διαγωνισμοί | 18/02/2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια Προμήθεια Εργαλείου Ενδοσκοπικής Απολίνωσης

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών (επαναπροκήρυξη) με σφραγισμένες
προσφορές, σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή , για
προμήθεια εργαλείου ενδοσκοπικής απολίνωσης (CPV 33140000-3).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στη Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια Προμήθεια Εργαλείου Ενδοσκοπικής Απολίνωσης