ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/01/2017 ΕΩΣ 31/07/2017

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτούνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα  01-01-2017 έως 31/7/2017.