ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 ΩΣ 31-5-2017

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτούνται οι παρακάτω πίνακες

που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα 01-01-2017 έως 31/5/2017.