ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7η /27-2-2018 (θέμα 21ο) απόφασης Δ.Σ., και κατόπιν της  υπ’ αριθμ. 2994/16-2-2018 εισήγησης των Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους 2017, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση του ελέγχου των παρακάτω Οικονομικών Καταστάσεων:

1. Κατάσταση Ισολογισμού
2. Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης
3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
4. Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων
5. Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων,
σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών.

   Πιθανή προϋπολογιζόμενη δαπάνη   10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)