ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης μετά από την υπ'αριθμ. 7η/27-02-2018 (Θέμα 27ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ζητά την  υποβολή κλειστής προσφοράς για την προμήθεια Ορθοπεδικών υλικών (CPV: 33141700-7),   για δημιουργία παρακαταθήκης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.