ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  14η/10-6-2019 (θέμα 35ο )  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο του έργου απεντόμωσης – μυοκτονίας στο Νοσοκομείο, στη ΜΤΕΝ Σχολή, στο Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. στα  Δάφια Λέσβου και σε οικοδόμημα του Νοσοκομείου επι των οδών Πιττακού και Πινδάρου,  για ένα έτος .

 

Αρχεία: