ΑΊΤΗΜΑ ΚΑΤΆΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Μ. “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙΚΌ ΤΎΠΟ.

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8η/8-3-2019 (θέμα 44o) ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση των δημοσιεύσεων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης για ένα (1) έτος.

Παρακαλούμε να καταθέσετε τη προσφορά σας (τιμή) με ποσοστό έκπτωσης επί των νομίμων τιμών που αφορά το Δημόσιο. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Η τιμή θα είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. με το οποίο θα επιβαρύνεται η προσφερόμενη τιμή.

Συνολικό ποσό έγκρισης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως τις 20/5/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30

Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ