ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  31η/16-10-2017 (θέμα 62ο )  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο του έργου απεντόμωσης – μυοκτονίας στο Νοσοκομείο, στη ΜΤΕΝ Σχολή, στο Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. στα  Δάφια Λέσβου και σε οικοδόμημα του Νοσοκομείου επι των οδών Πιττακού και Πινδάρου,  για ένα έτος .
 Συνολικό ποσό έγκρισης  3.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%     
        Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως τις 15-11-2017 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14:00.

 

Αρχείο: